ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณธพร จันรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัยรดา พรเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ พัฒนาขึ้นเนื่องจากผู้จัดทำ ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและประหยัดทรัพยากรในการทำการสอบ โดยที่นักเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและทำการ Login เข้ามาที่เว็บเพ็จที่ให้บริการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอ ในส่วนของอาจารย์ สามารถเข้ามาออกข้อสอบ แก้ไขข้อสอบหรือแม้กระทั่งลบข้อสอบแล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูลของข้อสอบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนของการผลิตและการจัดเก็บได้ ทำให้เกิดความประหยัดสะดวก และรวดเร็ว Abstract: The online item bank has improved because the researcher observed that, at the present,internet technology has an increasing role in our daily lives. The system of online item banks is another type of technology that increases ease, speed and efficiency of resources in testing.Students are able to connect to the internet and Login to the webpage providing the service and do the various activities through the screen. As for the professors, they are able to enter to make the tests, correct the tests or even erase the test and then collect the information in the data base. This reduces the initial investment in creating the test and collecting the data, which is efficient, convenient and fast.