ระบบขายสินค้าสหกรณ์ร้านค้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรนันท์ สุดแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บังอร มากดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาระบบขายสินค้าสหกรณ์ร้านค้ามีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆของสหกรณ์ร้านค้า ในระบบขายสินค้าสหกรณ์ร้านค้าที่จัดทำขึ้นนี้มีขอบเขตของการศึกษาในระบบการจัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ร้านค้า โดยการสร้างระบบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก, ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของสหกรณ์ซึ่งเก็บไว้ในรู้ของฐานข้อมูล ซึ่งใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย Access และ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม คือ ภาษา Visual Basic 6.0

Objective of study for cooperative store’s selling system is to make ‘information arranging system’ of cooperative store. In the selling system of cooperative store which is conducted, it has a limit of study in the ‘information arranging system’ of cooperative store, by conducting the system about information keeping for the members information, goods data, goods trading information through to other details of the cooperative store which is stored in term of database. The project is uses Access as database manager and Visual Basic 6.0 for the development.