ระบบงานการขายบัตรคอนเสิร์ต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิรพร ทองลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัยรดา พรเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อใช้ในการประมวลผล เทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารหรือระบบสารสนเทศนับเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านการให้บริการที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ถูกต้องและแม่นยำ ทุกองค์กรมีความพยายามที่จะพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ พยายามสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า ผู้จัดทำโปรแกรมได้เล็งเห็นถึงความต้องการที่เกิดขึ้นจึงได้มีการศึกษาและจัดทำระบบงานการขายบัตรคอนเสิร์ตขึ้น เพื่อให้ได้การประมวลผลที่รวดเร็วและประหยัดเวลา พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการขององค์กร ดังนั้นผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำระบบงานการขายบัตรคอนเสิร์ตขึ้นเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาใช้บริการมากขึ้น