การสังเคราะห์สารเคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระชัย นาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์สารเคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้พอลิเมอร์สองชนิด คือ โพลิไวนิลอัลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol, PVA) และโพลิอะครัลลิกเอซิด(polyacrylic acid, PAA) ที่มี เอทิลลีนไกลคอล เป็นตัวเชื่อมขวาง (crosslinking reagent) ในการศึกษาสมบัติพื้นฐานของสารเคลือบ พอลิเมอร์ด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมทรี/ดิฟเฟอร์เรนเชียลเทอร์มมัลอะนาไลซีส (TG/DTA), เทคนิค ฟูเรียทรานซ์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT IR) และวัดความหนืดด้วยเครื่องBROOKFIELD MODEL DV II ซึ่งสารเคลือบที่ได้มีความหนืดอยู่ในช่วง 150 – 270 CPS จากการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มมีความหนาประมาณ 100 200 µm พบว่าลักษณะของฟิล์มมีความสม่ำเสมอและไม่มีฟองอากาศ และนำมาตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดหลังเคลือบ เช่น ความชื้น และเปอร์เซ็นการงอกของเมล็ดในสภาพห้องปฎิบัติการและในสภาพไร่