การใช้เอซิลเบนโซไทรเอโซลเป็นเอซิลเลติงเอเจนต์ที่เสถียรและไม่รุนแรง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • แพรวพรรณ กาศรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริญญา ธีรมงคล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเตรียม N propionylbenzotriazole ซึ่งเป็นเอซิลเลติงเอเจนต์ จากปฏิกิริยาของ benzotriazole กับ propionyl chloride ในตัวทำละลาย CH2Cl2 ภายใต้สภาวะเบสที่อุณหภูมิห้องได้ผลิตภัณฑ์เป็นของแข็งสีขาว (80%) ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยา acylation กับ benzyl alcohol ในตัวทำละลาย THF ภายใต้สภาวะเบสที่อุณหภูมิ 50 oC ได้ benzyl propionate (70%) เป็นผลิตภัณฑ์