การสังเคราะห์ โครงสร้างผลึก และ สมบัติทางสเปกโทรสโกปีของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระ บุตรบุรี

  • กาญจนา จันทะปาละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุจิตรา ยังมี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนาการสังเคราะห์สารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน ได้แก่สารเชิงซ้อนในระบบ [M2(ROO)4L2]n เมื่อ M = Cu2+, Zn2+, Mn2+, Cd2+, Ni2+, Co2+ และ Fe2+ , RCOO = formate, acetate, propionate, malonate (mal), succinate (suc), sailcylate (sal), 1,3,5 – benzenetricarboxylate (1,3,5 BTC) และ 1,2,4 benzenetricarboxylate (1,2,4 BTC), L = 4,4’– bipyridine (4,4' – bipy), 1,2 – di(4 pyridyl)ethylene (4,4' – dpe), pyrazine (pyz) และ imidazole (Im) และระบบ {[M3(ROO)4L2]Y2}n เมื่อ Y = BF4 , ClO4 , Cl , Br และ I สารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนเหล่านี้เตรียมได้จากวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธี ได้แก่ การเตรียมโดยตรงจากสัดส่วนโมล เทคนิคการแพร่ผ่านแบบเลเยอร์ และไฮโดรเทอร์มัล และนำผลึกทั้งหมดที่ได้จากการสังเคราะห์มาวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (IR) และ อิเล็คทรอนิคดิฟฟิวส์รีเฟลกแตนซ์สเปกโทรสโกปี และศึกษาโครงสร้างของ {[Cd(pyz)(mal)].(H2O)}n (3 D)และ {[Cu(mal)(H2O)]2}n (2 D) ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์บนผลึกเดี่ยว