การสร้างโมเดลและการแก้ไขโปรแกรมปัญหาเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม Excel

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพงษ์ โปร่งเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประทีป จันทร์คง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยปกติในการแก้ไขปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นเชิงเส้น นิยมใช้วิธีกราฟและวิธีซิมเพลกซ์ ซึ่งวิธีการทั้ง 2 ดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากและเสียเวลาในการแก้ปัญหาเป็นอันมาก ดังนั้นในการค้นคว้าปัญหาพิเศษนี้ จึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นได้ง่ายขึ้นและเสียเวลาในการแก้ปัญหาน้อยลง วิธีนั้นคือการใช้โปรแกรม Excelในการศึกษาปัญหาค้นคว้าพิเศษนี้ ได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม Excel ว่าสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นได้และเป็นวิธีที่จะสามารถทดแทนวิธีคิดแบบเดิมได้ และเมื่อทำการหาคำตอบออกมานั้น จะได้คำตอบที่เท่ากับ 2 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากจะศึกษาวิธีการหาคำตอบโดยใช้โปรแกรม Excel ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาได้แล้ว ยังจะศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นต่างๆ เช่น การแก้ปัญหาด้านปัจจัยการผลิต ปัญหาการขนส่ง เป็นต้น