การหาลักษณะเฉพาะของผงแบเรียมแมงกานีสไททาเนต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประดุจเนตร เกตุวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูสิต ปุกมณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผงแบเรียม แมงกานีส ไททาเนต (BaMnTiO3) สามารถเตรียมได้โดยวิธีตกตะกอนทางออกซาเลตร่วมกับวิธีมิกซ์ออกไซด์ สารตั้งต้นที่ใช้ คือ แบเรียมไททาเนตและแมงกานีส คลอไรด์ ในอัตราส่วนโมล เท่ากับ 1:0.04 นำไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงวัฏภาค ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (XRD) ติดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ด้วยเครื่องวัดการกระจายพลังงานรังสีเอ็กซ์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (EDS)