การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของซิงค์ออกไซด์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภลักษณ์ เขื่อนเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูสิต ปุกมณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ซิงค์ออกไซด์สามารถสังเคราะห์ได้โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำ โดยมีสารตั้งต้น คือ ซิงค์อะซีเตต และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ โดยมีอัตราส่วนโดยโมล เท่ากับ 1:6 ปรับค่าความเป็นกรด เบสของสารละลายผสมเท่ากับ 9 รินสารละลายผสมลงใน ออโตเคลฟ เทฟลอน ควบคุมอุณหภูมิที่ 100องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง ล้างตะกอนให้มีค่าความเป็นกรด เบสสุดท้าย เท่ากับ 7 อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ศึกษาโครงสร้างผลึก ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์หาลักษณะสัณฐานวิทยา ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องกระจายตัวของพลังงานรังสีเอ็กซ์