ขั้วโลหะแมกนีเซียม - อีดีทีเอ ขั้วทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณไอออนแมกนีเซียมในน้ำยาง ธรรมชาติโดยวิธีโพเทนชิโอเมตริกไทเทรชัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนิดา ศิริเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมกนีเซียมไอออนเป็นสาเหตุหลักในการขาดเสถียรภาพในยางธรรมชาติ ซึ่งสามารถกำจัดได้ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อสมบัติทางกายภาพของการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบจุ่มของยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมยาง ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้วิธีการไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน โดยมีขั้วไฟฟ้าโลหะชี้บอกชนิดที่ 3 ชนิดแมกนีเซียม – อีดีทีเอ โดยการศึกษาด้วยวิธีโพเทนชิโอเมตริกไทเทรชัน และติดตามการเปลี่ยนแปลงแอคติ วิตีของแมกนีเซียมไอออน เพื่อหาจุดยุติของกราฟการไตเตรท