การศึกษาการกลายพันธุ์ ต่อต้านการกลายพันธุ์ และประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระของกู้หลาน (Gynostemma pentaphylum)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ

  • ยง ภู่วรวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสมุนไพรเจียวกู้หลาน โดยใช้เจียวกู้หลานในรูปใบสำเร็จ สกัดด้วยน้ำ ศึกษาการก่อการกลายและต่อต้านการกลายในแบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98 ด้วยเทคนิค Salmonella mutation assay ในภาวะที่มีและไม่มีเอนไซม์กระตุ้น ความเข้มข้นที่ใช้การทดลองคือ 3,100 µl / plate,1,240 µl /plate,620 µl /plate,310 µl /plate, สารสกัดไม่แสดงฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรียทั้ง 2 ภาวะในทุกความเข้มข้น และไม่มีแนวโน้มที่จะก่อการกลายพันธุ์เมื่อเพิ่มความเข้มข้นสารสกัด ในการทดลองยังยั้งการกลายพันธุ์ สารสกัดยับยั้งการกลายที่เกิดจาก AflatoxinB1(AFB1)LQ(2 amin 0 3 meyhylim idazo (4,5,f)quinolin),2AA(2furyl 3 ) (5 nitro 2 furyl)acrylamide และพบว่าการยับยั้งจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัด โดยที่สารสกัดความเข้มข้น 3,100 µl / plate สามารถยับยั้ง mutation ที่เกิดจาก AFB , สูงสุดถึง 91% รองลงมาคือ IQ 85.9% และ AF2.73.7% ในการทดลองหาประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี Deoxyribose assay for hydroxyl radical พบว่าสารสกัดกู้หลานมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระทั้งในภาวะที่มีและไม่มี EDTA โดยในภาวะที่มี EDTA โดยในภาวะที่มี EDTA นั้นมี %inhibition สูงสุดเท่ากับ 67.33% และในภาวะที่ไม่มี EDAT % inhibition สูงสุดเท่ากับ 29.41%