การพัฒนาการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยใช้น้ำ สกัดใบฝรั่งเป็น reagent ในระบบ Flow injection

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐาปนนท์ เศรษฐีวรฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกตุ กรุดพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาที่พบมากในธรรมชาติปัญหาหนึ่งคือ การเกิดสนิมในน้ำอันเนื่องมากจากการปนเปื้อนของเหล็กมากกว่าระดับปกติ ซึ่งมักสังเกตได้ง่ายจากการเกิดแผ่นฟิลม์วาวบนผิวน้ำบริเวณที่สัมผัสกับอากาศ เมื่อใช้น้ำสนิมในการชะล้างมักจะไม่เกิดฟองและทำให้เกิดรอยหมองคล้ำบนเสื้อผ้า นอกจากนี้ยังทำให้เกิดรอยสนิมติดบริเวณภาชนะที่ใช้บรรจุ จากการสังเกตของผู้จัดทำพบว่าชาวบ้านในแถบชนบทสามารถตรวจสอบน้ำจากแหล่งน้ำว่าเป็นน้ำสนิมหรือไม่โดยการฉีกใบฝรั่งใส่ลงไปในน้ำ หากในน้ำมีเหล็กละลายอยู่ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของน้ำเป็นสีน้ำเงินแกมม่วง ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าน้ำนั้นเหมาะแก่การอุปโภคบริโภคหรือไม่ วิธีการวิเคราะห์สารที่ผู้จัดทำเลือกศึกษาคือเทคนิค Flow Injection Analysis (FIA) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์สารเคมีที่ไม่ซับซ้อน ราคาถูก มีประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถประยุกต์และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ ผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะรวมเอาภูมิปัญญาชาวบ้านในการทดสอบน้ำสนิมเข้ากับเทคนิค Flow injection Analysis เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์หาประมาณเหล็กที่ละลายในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการลด ปริมาณการใช้สารเคมีในการวิเคราะห์อีกด้วย