การศึกษาการก่อการกลายพันธุ์ ต่อต้านการกลายพันธุ์ และประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระของเจียวกู้หลาน (Gynostemma pentaphylum)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยง ภู่วรรณ

  • อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสมุนไพรเจียวกู้หลาน โดยใช้เจียวกู้หลานในรูปใบชาสำเร็จ สกัดด้วยน้ำ ศึกษาการก่อการกลายและต่อต้านการกลายในแบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98 ด้วยเทคนิค Salmonella mutation assay ในภาวะที่ไม่มีเอนไซม์กระตุ้น ความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลองคือ 3,100 μl/plate, 1,240 μl/plate, 620 μl/plate, 310 μl/plate สารสกัดไม่แสดงฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรียทั้ง 2 ภาวะในทุกความเข้มข้น และไม่มีแนวโน้มที่จะก่อการกลายพันธุ์เมื่อเพิ่มความเข้มข้นสารสกัด ในการทดลองยับยั้งการกลายพันธุ์ สารสกัดยับยั้งการกลายที่เกิดจาก Aflatoxin ![B_1, (AFB_1)](/latexrender/pictures/e04/e04787bf1c5218137528b5cea9d1a2e8.gif) IQ(2 amino 3 methyl imidazo (4,5,f) quinoline), 2AA (2furyl 3 (5 nitro 2 furyl) acrylamide) และพบว่าการยับยั้งจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัด โดยสารสกัดความเข้มข้น 3,100 μl/plate สามารถยับยั้ง mutation ที่เกิดจาก AFB สูงสุดได้ถึง 91% รองลงมาคือ IQ 85.9% และ AF2 73.7% ในการทดลองหาประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี Deoxyribose assay for hydroxyl radical พบว่าสารสกัดเจียวกู้หลานมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระทั้งในภาวะที่มีและไม่มี EDTA โดยในภาวะที่มี EDTA นั้นมี %inhibition สูงสุดเท่ากับ 67.33% และในภาวะที่ไม่มี EDTA %inhibition สูงสุดเท่ากับ 29.41%