การศึกษา Physical Organic Chemistry และสังเคราะห์สารจำพวก ³ – Alkyl – ² – cerbomethoxy – ± – methyl – ³ - butyrolactones

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชระ เตียทะสินธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยอดหทัย เทพธรานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์สารจำพวก γ – Alkyl – β – cerbomethoxy – α – methyl – γ – butyrolactones โดยใช้ปฏิกิริยา Hydrogenation และ Michael reaction ของ γ – Alkyl – β – cerbomethoxy – α – methyl – γ butyrolactones