การศึกษาเปรียบเที่ยบและหาระยะที่เหมาะสมในการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยวิธี Dried Blood Spots กับการตรวจจากน้ำเหลือง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยง ภู่วรวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย ทำให้เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลัน เรื้อรัง ตับแข็ง และเกี่ยวข้องในการเกิดโรคมะเร็งตับ วิธีในการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี โดยทั่วไปจะใช้วิธีทาง Serology เช่นวิธี ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) สำหรับการตรวจทางชีวโมเลกุลหา HBV DNA โดยใช้วิธี PCR(Polymerase Chain Reaction) เป็นวิธีที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคนิคชั้นสูงสามารถทำการตรวจได้ในห้องปฏิบัติการในชุมชน การส่งเลือดจากโรงพยาบาลชุมชนเพื่อแยกน้ำเหลืองในบางครั้งมีอุปสรรคในการส่งการนำส่งด้วยกระดาษกรอง ซับเลือด จะเพิ่มความสะดวกและง่ายต่อการส่งจากโรงพยาบาลชุมชน เข้าสู่ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน โครงงานนี้จึงทำการศึกษาความเป็นไปได้การตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี โดยใช้วิธีใช้กระดาษกรองซับทิ้งไว้ให้แห้ง (Dried Blood Spots Test) โดยนำตัวอย่าง เลือดที่ซับจากกระดาษกรอง มาตรวจหาไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยวิธีเปรียบเทียบกับการตรวจด้วยวิธี ELISA และวิธีการตรวจสอบ DNA จากน้ำเหลืองโดยวิธี PCR และรวมทั้งศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างด้วยวิธี Dried Blood Spots จำนวน 19 ตัวอย่าง จากผู้ป่วยที่เป็นพาหะ และ 11 ตัวอย่างจากผู้ป่วยปกติ ผลการทดลองที่ได้พบว่าวิธี Dried Blood Spots Test สามารถตรวจพบ HBV DNA ให้ผลใกล้เคียงกับการตรวจจากน้ำเหลือง และพบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งตัวอย่างนั้นไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์ วิธี Dried Blood Spots Test นี้อาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการส่งตัวอย่างจากสถานที่ซึ่งไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และอยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการส่งเลือดเป็นหลอดมาให้ในเวลาที่กำหนด