วิกฤตทางธรรมชาติและความอยู่รอดของมวลมนุษย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.นิตยาแก้วทรัพย์

  • 2.สมศักดิ์ รัตนสกุลชาติ

  • 3.ศราวุฒิอมรวงศ์บัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เขมิกาภาคเกษี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตามกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นเรื่องความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี โดยอาศัยคุณธรรม และความรู้เป็นพื้นฐาน อันเป็นครรลองแห่งการพัฒนาที่นำไปสู่การลดภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปีที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แม้ว่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากคำถามที่ว่า "โลกกำลังร้อนขึ้นจริงหรือ" เป็น "ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลกอย่างไร" ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทำการแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ละความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกมุมโลก ทั้งบนผืนดินและใต้ผืนน้ำ ในน้ำแข็งที่กำลังละลาย หิมะที่กำลังมลายหายไปในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อน เกิดภัยแล้ง ในใจกลางของพายุเฮอร์ริเคน และน้ำตาของบรรดาผู้อพยพคือหลักฐานอันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับวัฏจักรทางธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกแผ่นดิน อย่างที่เห็นได้ชัดคือปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า ภาวะภัยแล้ง วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เว็บไซต์นี้ชี้ให้เห็นถึงสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งแปรเปลี่ยนด้วยน้ำมือมนุษย์ กระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวรับผิดชอบต่อสิงที่เกิดขึ้น รวมถึงใช้ชีวิตที่เหลือเร่งเรียนรู้และรักษาโลกใบนี้เอาไว้ เพื่อลูกหลานของเรา follow His Majesty the King speech , at shape gives pertaining to sufficient economy philosophy , at emphasize about [ story ] the sufficiency , The reasonable , there is immunity good , by live the virtue , and the knowledge basically the base , way development accident that bring about to condition world hot reduction , world hot condition 10 within year since , year , 2533 Buddhist Eras come to this , have recording arrives at year that have hot air most arrives at 3 year is , year , 2538 2533, Buddhist Buddhist Era Eras and year , 2540 Buddhist Eras are although , forecast weather atmosphere change , still have many points uncertainties , but , the controversy can criticize to change the heading from a question that , " , ? is the world is hotting go up ? " , be , " , the effect with regard to hot world will go up to affect is serious , and continual build [ wasp ] how is the thing that alive in the world ? " , thus , how much is extremely we delay the time starts to do the editing goes out ? , the effect that happen , severely extremely go up only , world hot condition has an affect on to build [ wasp ] the ecology , vacate the being of people throughout every world corner , both of on the land and under the water , in ice is thatting dissolve , snow is thatting is destroyed disappear while , be born heat waves , be born the drought , at middle heart of the storm enjoys K , and tears of refugee all is evidence might not can deny that , our world is facing with natural cycle at is modifying to go to turnly the land , as obviously seen flood problem , the earth collapses , wildfire , drought condition , side environment crisis has an affect on to build [ wasp ] the quality of life , this website indicates to arrive at environment state which , change with one's own human hands , encourage give alert everybody is responsible build [ wasp ] to haunt that happen , include live the remainder hurries to learn and heal this world take to keep , for our descedant