สปาและศาสตร์แห่งการบำบัด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนันพร โคตะวงศ์

  • จุฑามาศ จันทรพรหม

  • พลอยไพลิน ป้องกัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เขมิกาภาคเกษี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

"สปา" เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้รักสุขภาพและความงาม และ"สปา"ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการขับสารพิษ(detox)ออกจากร่างกาย "สปา"กำเนิดเกิดจากการแช่ตัวในบ่อน้ำแร่ธรรมชาติในประเทศญีปุ่น เนื่องจากความร้อนของน้ำเป็นตัวขับสารพิษที่มีอยู่ในร่างการออกให้หมด และยังทำให้ร่างกายได้รับการผ่อนคลายและสร้างความสดชื่นให้ร่างกายอีกด้วย การแช่ตัวในบ่อน้ำแร่นั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงความสุข สดชื่น และความสงบที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้พร้อมกับไอแห่งความร้อนจากน้ำแร่ สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ร่างกายของเรารับรู้ได้ถึงความผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อร่างกาย จิตใจ สดชื่นแล้วเซลส์และระบบการทำงานต่างๆของร่างกายก็จะทำงานได้ดีและเต็มประสิทธิภาพ นอกจากการแช่ตัวในบ่อน้ำแร่แล้ว"สปา"ยังมีความหมายรวมถึงการทำซาวน์นา การอบไอน้ำ และการนวดตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยน้ำมันหอมระเหย (aromatherapy) อีกด้วย การพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู้สปาและศาสตร์แห่งการบำบัดทางผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม Microsoft Flash 8 ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและสร้างลูกเล่นต่างๆ ให้มีสีสันที่น่าสนใจ และเสริมสร้างเกร็ดความรู้ต่างๆมากมาย ทางคณะผู้จัดทำเห็นประโยชน์ของสปาในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายความเครียดของคนในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดทำโปรแกรมการเรียนรู้เรื่อง สปาและศาสตร์แห่งการบำบัด ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ "Spa" , be the one choice of person love the health and the beauty , and "Spa" , be again the one way in toxin driving (detox) , depart the body , "Spa" , the origin is born from chilling in hot nature spring in the country onomatopoeia from the sound produced when striking , because of , the heat of the water is formed drive the toxin that exists in going out body all , and still make the body has to relax and build the refreshment give the body as well , chilling in hot that your spring will can feel to arrive at the happiness , cheerfulness , and the calmness that the nature creates to come to give and cough [ I letter ] the heat from mineral water , these thing by oneself that make our body can acknowledge to arrive at the relax both of physical and the mind , when , body , mind , cheerful already the cell and work all system in the body , will work well and full the efficiency , unless , chilling has in the hot spring already "Spa" , still have the meaning includes doing moderates the farm , going to a sauna , and massaging in all proportion in the body with oil kisses to evaporate , (aromatherapy) , as well program mass media learning development has throwed and cure way organizer science use a program , Microsoft Flash 8 , in imagining moves and build a child play all , have interesting colour , and reinforce a lot of useful hint or all ideas faculty organizer way sees the advantage of throw in about [ story ] of health care and tension relaxation of a person in the present age , then get make learning program about [ story ] , throw and cure science , go up for advantage build [ wasp ] a student , student , and general person that take an interest