ระบบไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมศักดิ์ เปียคง

  • ธนาพัทธ์ คณาวัชรากุล

  • 3.ชัยวัฒน์ พ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิทธิชัย งามสะอาด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระแสไฟฟ้าจะไหลต้องมีแรงดันไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจะไหลได้ต้องมีเส้นทางให้ไหลจนครบวงจร หมายความว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลออกมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านตัวนำและไหลกลับมายังแหล่งจ่ายไฟฟ้าตัวเดิมอีกเรียกว่าครบวงจร ระหว่างที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอย่างอื่นอีกเช่นหลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เรียกว่าโหล เป็นต้น ในวงจรไฟฟ้า ถ้าเราตัดทางเดินของกระแสไฟฟ้าโดยการทำให้ตัวนำไฟฟ้าขาดออกจากกัน กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ หลอดไฟจะทำงานไม่ได้ ในทางปฏิบัติ เราจึงมีการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าโยใช้สวิตซ์ หรือ เครื่องปลดวงจรอื่น เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นต้น ไฟฟ้าดูด (Electric shock) หรือเรียกว่าไฟฟ้าช็อก คือการที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเนื่องจากร่างกาย สัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า ไฟฟ้าจะดูดได้นั้น จะต้องไหลครบวงจร คือต้องมีจุดที่กระแสไฟฟ้า ไหลเข้าร่างกาย และมีจุดที่ไหลออกจากร่างกาย นั่นคือร่างกายจะต้องสัมผัสวงจรไฟฟ้า สองจุดของวงจรเดียวกัน พร้อมกัน และทั้งสองจุดนั้น มีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน การสัมผัสเพียงจุดเดียวจะไม่มีอันตราย ระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้งานทั่วไปเป็นระบบไฟฟ้าที่มีการต่อลงดิน ระบบนี้พื้นดินจึงเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ เมื่อบุคคลสัมผัสส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าเส้นที่มีไฟในขณะที่ร่างกายยืนอยู่บนพื้นดิน กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายลงดินกลับไปครบวงจร ที่แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิน จึงถูกไฟดูด การสัมผัส ส่วนที่มีไฟฟ้า สามารถแยกตามลักษณะของการสัมผัสได้สองแบบคือ 1. การสัมผัสโดยตรง 2. การสัมผัสทางอ้อม ไฟฟ้าลัดวงจรหรือการที่กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรโดยไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือโหลดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแบ่งออกได้เป็นกระแสลัดวงจรจากสายเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่ง และกระแสลัดวงจรลงดินทั้งสองแบบจะมีกระแสไหลปริมาณสูง ถ้าป้องกันไม่ดีจะเกิดอันตรายได้ทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สิน ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดได้จากสาเหตุทั่วไป สาเหตุหลักเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้า เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง รวมทั้งการติดตั้งและการใช้เครื่องไม่ถูกวิธี และที่สำคัญคือ ขาดการตรวจสอบรักษาที่เหมาะสม อันตรายที่เกิดจากกระแสลัดวงจรคือมีประกายไฟและความร้อนสูง ถ้าบริเวณข้างเคียงมีวัตถุติดไฟได้อยู่ ก็จะเกิดเพลิงไหม้ได้แสงประกายไฟเป็นอันตรายต่อสายตา ความร้อนทำให้ผิวหนังไหม้ เซลล์ตายและเป็นแผล The electric current will flow must have electricity pressure is formed lead the electricity and the electric current will can flow must have the route flow complete until.mean the electric current will flow to come out from a place turns on the power conductor .thunderbolt and flow to come back still a place turn on the power sky originally again call that The complete while the electric current flows through motherly again such as a light bulb or the electric appliances is other. Call that dozen etc. In the circuit if we destroy oneself to walk in the electric current by making conductor the electricity torns to depart the electric current can't flow through .a light bulb will can't work . in practice , we then have flowing supervision in the electric current uses the switch. or discharge other circuit. such as Surkitberker etc. the electricity sucks or call that the electricity shocks be with regard to have the electric current flows through the body because of body touch with the part that have the electricity the electricity will can suck that must flow complete be must have the dot that the electric current flow reach the body and have the dot that flow to depart the body that the body will must touch two dot circuit of same circuit at the same time and bilateral that dot there is electricity pressure differently the touch just one dot has will no dangerous . Electricity system is tatting is usable general is electricity system that has the tow down the earth this ground system then is one ( part ) of the circuit that has electricity pressure is zero when a person touches the part that has electricity pressure or electric heel line that have the fire while the body is standing in the ground the electric current will flow through the body down the earth gets back complete at a place pays the electric current or handful hill place then touch the fire sucks. Touch the part that have the electricity can separate follow the character has of the touch two likes to are. 1. The touch directly 2. The touch is indirect the electricity through the circuit or with regard to the electric current flows complete by don't change the electric appliances or load the electric current through the circuit can distribute to is the trend through the circuit from late the one heel goes to again the one heel and the trend through the circuit down bilateral earth like will have the trend flows tall quantity if protect not good will born dangerous get both of build a person and assets. The electricity through the circuit can is born from general cause pillar cause is born from understanding depletion in using electricity choose the electric appliances dishonestly and installation and using not in a correct way and that important be torn checking heals that is appropriate dangerous at born from the trend through the circuit is have the spark and tall heat if adjacent area can have inflammable material as a result will born the fire has spark light is bad build the sight the heat makes burnt skin the cell dies and is the wound.