การศึกษาแอคติวิตี้เอ็นไซม์โปรติเอสและเซลลูเลสในน้ำหมักเปลือกสับปะรด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สโรธร ตันตสีมันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเอนไซม์โปรติเอสและเซลลูเลสในน้ำหมักสับปะรด (PF) โดยการตกตะกอนเอนไซม์ด้วยสารสกัดจากใบชาเขียวที่มีสารประกอบพอลิฟีนอล(PPC) ซึ่งมีคุณสมบัติในการจับโปรตีนบางชนิดได้ โดยใช้ PP (228.46 mg/g) ร่วมกับ 5%ไข่ขาว ทำการตกตะกอนน้ำหมักสับปะรด ด้วยอัตราส่วน (10:1:10, V/V) ที่อุณหภูมิ 4 ๐C เป็นเวลา 20 นาที ละลายตะกอนด้วยบัพเฟอร์ pH 6 ตรวจพบ เอนไซม์โปรติเอส (PPC) และเซลลูเลส (PCC) 13.52 %และ 1.87 % ตามลำดับ และค่า pH ที่เหมาะสมต่อการทำงานของ PPC เท่ากับ pH 4 (PFP pH = 9 ) และ PCC เท่ากับ pH 4 (CFP pH = 5 ) และสามารถทนอุณหภูมิได้ดีที่ 80 ๐C สามารถแยกเอนไซม์ด้วย Sephadex G 100 พบโปรตีน 2 พีค โดยพีคที่ 1 มีแอคติวิตี้ของโปรติเอส พีคที่ 2 มีแอคติวิตี้ของเซลลูเลส และพบ 2 แถบโปรตีนน้ำหนักโมเลกุล 14.04 kDa และ 15.91 kDa