การสังเคราะห์สารประกอบ 1,3 - dicarbonyl compounds จากน้ำมันเทพธาโร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิรินพรนลินเบญจพรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภา พลันสังเกตุ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สารประกอบ 1,3 dicarbonyl ที่มีโครงสร้างคล้าย tetrahydrocurcumin (THC) โดยนำน้ำมันเทพธาโรมาทำปฏิกิริยาไฮโดรบอเรชันและออกซิเดชันได้ผลิตภัณฑ์เป็น 3 (3,4 methylenedioxyphenyl)propanol ซึ่งถูกออกซิไดส์ด้วย pyridium dichromate ไปเป็น 3 (3,4 methylenedioxyphenyl)propanal (MDPK) เมื่อนำผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเติมของ MDPK กับ คาร์แบนไอออนของ piperonolmethylketone ซึ่งเตรียมจากน้ำมันเทพธาโรไปออกซิไดส์ต่อให้ผลิตภัณฑ์หลายตัว ยืนยันโครงสร้างสารด้วย IR, 1H NMR และ13C NMR