กลุ่มสารหลักและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไหมข้าวโพด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รูซีลา อาแวกะจิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภา พลันสังเกตุ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษากลุ่มสารหลักและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไหมข้าวโพด พบว่าไหมข้าวโพดสดและแห้งที่สกัดด้วยน้ำ 50% เอทานอล น้ำ และเอทานอล มีสารอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน สเตอร์รอยด์และเทอร์พีน ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH Scavenging พบว่า สารสกัดด้วยน้ำและสารสกัดด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้น 1mg/mL มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันถึง 99.99 และ80.460% โดยมีค่า IC0เท่ากับ 0.075 และ 0.598 mg/mL ตามลำดับ ในขณะที่ IC50ของกรดแอสคอร์บิกมีค่าเท่ากับ 0.005 mg/mL ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียโดยวิธี Agar dilution พบว่าที่ความ เข้มข้น 20 40mg/mL สารสกัดแสดงฤทธิ์ยับยั้ง B.cereus, S. epidermidis และ Ps. aeruginosa แต่ไม่ยับยั้ง S. aureus ที่ความเข้มข้น 0.625 40 mg/mL และไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา F. moniliforme และ Curvularia spp.