การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซีโอไลต์บำบัดไนเตรทในน้ำทิ้งร่วมกับแบคทีเรียดีไนตริไฟอิง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยณรงค์ เนียนเถ้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุกูล อินทระสังขา

  • อุษา อ้นทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาภาวะมลพิษทางน้ำนับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการปนเปื้อนของไนเตรทในแหล่งน้ำซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันและยังทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้อีกด้วย การศึกษาครั้งนี้ให้ความสนใจกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณไนเตรทในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด โดยทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุและเป็นตัวดูดซับร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในการบำบัดไนเตรทในน้ำทิ้ง โดยมีการเติมสารเมทานอลเป็นแหล่งคาร์บอน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ซีโอไลต์ 150 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพในการบำบัดไนเตรตได้สูงสุด (42%)และแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงสามารถเจริญเติบโตภายใต้ของผสมระหว่างน้ำทิ้งสังเคราะห์กับซีโอไลต์ได้โดยมีประสิทธิภาพในการบำบัดไนเตรทได้ร้อยละ 97