การตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้านภาคใต้บางชนิด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิลาวัลย์ โชคชูลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พเยาว์ อินทสุวรรณ

  • สุธิตา ตั้นสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลจากการตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้านภาคใต้บางชนิด 20 ตัวอย่าง คือ กะทกรก ขมิ้น จิกนา ชะมวง ตดหมูตดหมา เถาย่านาง ทำมัง ปรงสวน ผักเสี้ยน มะกัก มะม่วงหิมพานต์ มันปู มันสำปะหลัง ยอเถื่อน เล็บครุฑ สะเดาเทียม เสม็ดชุน หัสคุณ หางปลาช่อน และเหมียง โดยใช้วิธีการลอกผิวใบ (peeling method) และตัดตามขวางด้วยมือ (free hand cross section) ผักที่มีผลึกแคลเซียมออกซาเลตหนาแน่นมากที่สุด คือ ทำมัง ผักที่ไม่พบผลึกแคลเซียมออกซาเลตมี 3 ชนิด คือ ปรงสวน มะม่วงหิมพานต์ และ หางปลาช่อน ผลึกที่พบมี 6 แบบ คือ รูปดาว เข็ม กุหลาบ เม็ดทราย แท่งเสา และปริซึม