การสำรวจประชากรแบคทีเรียเส้นใยและโปรโตซัวในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งของโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อทิยาภรณ์ มโนสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุกูล อินทระสังขา

  • หัสกรณ์ กุรัมย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลสงขลาจัดเป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณปากทะเลสาบสงขลาซึ่งจำเป็นต้องมีระบบการจัดการสิ่'แวดล้อมที่เข้มงวด ระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลเลือกใช้ คือ ระบบตะกอนเร่งชนิด extended aeration ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจทางด้านจุลชีววิทยา การศึกษาครั้งนี้ทำสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรียเส้นใยและโปรโตซัว เป็น ระยะเวลา 4 เดือน โดยอาศัยข้อมูลจาก 2 ส่วน คือ จากการสุ่มเก็บตัวอย่างและผู้ควบคุมระบบ ระหว่างการศึกษา พบว่า การทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระบบเกิดการสูญเสียตะกอนช่วงที่ 2 ระบบกลับคืนสู่ปกติ และช่วงที่ 3 ไม่มีตะกอนหมุนเวียนในระบบ สำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลชีววิทยา พบแบคทีเรียเส้นใยเพียงเล็กน้อยและพบโปรโตซัวกลุ่มอมีบาเป็นกลุ่มเด่น อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของระบบยังสามารถยอมรับได้เนื่องจากมีระบบบึงประดิษฐ์รองรับการบำบัดขั้นถัดไป