การวัดปริมาณโพแทสเซียมในน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรสโคปี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุณี ญาณสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้วัดปริมาณโพแทสเซียมที่มีอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ 7 แหล่ง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ บ่อน้ำของแปลงเกษตร 2 แหล่ง สระพลาสติก บึงสีฐาน บึงหนองโคตร และ ระบบน้ำประปาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำน้ำจากแหล่งน้ำตัวอย่างจำนวน 10 ลิตร ไปลดปริมาตรโดยการต้มให้เหลือ 0.3 ลิตร แล้วนำไปวัดการแผ่รังสีแกมมาจากกัมมันตรังสีโพแทสเซียม 40 ที่เป็นไอโซโทปหนึ่งของโพแทสเซียมที่พบในธรรมชาติโดยการใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมความบริสุทธิ์สูง (High Purity Germanium Detector, HPGe) แล้วหาปริมาณของโพแทสเซียมโดยปริมาตรที่มีในแหล่งน้ำดังกล่าวโดยทำการเทียบกับกราฟมาตรฐาน พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมต่อลิตรที่พบในแหล่งน้ำแต่ละแหล่งดังนี้ บึงหนองโคตร 0.06956±0.00470 กรัม บ่อบำบัดน้ำเสีย 0.05706±0.00436 กรัม แปลงเกษตร 2 0.04406±0.00397 กรัม บึงสีฐาน 0.03256±0.00359 กรัม แปลงเกษตร1 0.02381±0.00327 กรัม สระพลาสติก 0.02356±0.00326 กรัม และน้ำประปาของมหาลัยขอนแก่น 0.0681±0.0254 กรัม จากผลที่ได้นี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร คือ ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารที่ได้จากการรดน้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้ ช่วยวางแผนการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมแก่พืชได้