การประมวลผลภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วยเทคนิคการ Stack

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอนก หงษ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิวัธน์ ยังดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้เขียนโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่มีความเข้มแสงน้อยด้วยเทคนิคสแต็ก (stack) ซึ่งโปรแกรมเขียนบน Borland Delphi7 จากการทดสอบโปรแกรมโดยการประมวลผลภาพถ่ายที่ ถ่ายจาก 3 วิธีคือ กล้องดิจิตอลสะท้อนแสงแบบเลนส์เดี่ยว (D SLR) ซึ่งใช้เลนส์ธรรมดา กล้อง D SLR ต่อกับกล้องโทรทรรศน์เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากล้อง 14 นิ้ว และกล้อง CCD ST8E ต่อกับกล้องโทรทรรศน์เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากล้อง 14 นิ้ว พบว่าภาพถ่ายมีความเข้มมากขึ้นสามารถเห็นรายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าที่สนใจเช่น ดาวอังคาร ดาวเสาร์ หรือ เนบิวลา ชัดเจนมากขึ้น