การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณิดา ขัดสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในบริเวณชุมชนของคนพื้นเมืองที่นำพืชมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากการพัฒนาของชุมชนเข้าสู่สังคมเมือง ทำให้ความรู้ในด้านการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนเริ่มเลือนหายไปและมีการถ่ายทอดสู่รุ่นต่อมาน้อยลง ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชจะเป็นแนวทางการอนุรักษ์ให้องค์ความรู้ที่มีคุณค่าดังกล่าวไม่ให้สูญ หายไป โดยทำการสำรวจ สอบถามชื่อพื้นเมือง ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ วิธีการใช้ บันทึกภาพพืช แล้วตรวจสอบชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทั้งในส่วนของครัวเรือน และป่าชุมชน จากการสำรวจสามารถจำแนกพืชเป็น 5 กลุ่มตามการนำไปใช้ประโยชน์ คือ 1) พืชอาหาร 2) พืชสมุนไพร 3) พืชที่ใช้ทำที่อยู่อาศัย หรือเครื่องใช้ 4) พืชเศรษฐกิจ และ 5) พืชที่ใช้ทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตัวอย่างพืชที่น่าสนใจ เช่น เดือย (Coix lacryma jobi Linn.) ฝนรากกับหินชุบน้ำ ผสมข้าวเจ้า ดื่มน้ำแก้อาการลมขึ้นจากการกินผิด ช้าแป้น (Solanum verbascifolium Linn.) ใช้ใบตบทำถั่วเหลืองแผ่น (ถั่วเน่า) ทำให้ถั่วเหลืองแผ่นไม่ติดมือ และยังนำลำต้นสด ไปผสมทำเชื้อประทุของดอกไม้ไฟ คราม (Strobilanthes flaccidifolius Nees) ใบสดตำรวมกับข้าวเจ้า วางระหว่างมือประกบกันข้างซ้ายและขวา ช่วยลดไข้