การโคลนชิ้นส่วน cDNA ที่เป็นรหัสของ Phytochelatin synthase จากผักตบชวา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรพงศ์ ยะทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการโคลนยีน phytochelatin synthase (PCS1) จากผักตบชวา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสะสมและทนต่อโลหะหนักแคดเมียม โดยสังเคราะห์ซีดีเอ็นเอของยีนดังกล่าวจากอาร์เอ็นเอรวมที่สร้างขึ้นในรากผักตบชวาด้วยวิธี RT PCR (Reverse transcriptase Polymerase Chain Reaction) ได้ผลผลิต PCR ขนาด 349 คู่เบส ที่เพิ่มจำนวนโดยใช้ degenerate primers สังเคราะห์จากบริเวณอนุรักษ์ของยีน PCS1 นำผลผลิต PCR ที่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเวคเตอร์ pGEM T® Easy เพื่อนำไปวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอท์แล้วเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล พบว่า ชิ้นส่วนซีดีเอ็นเอที่ได้ของยีน PCS1 จากผักตบชวามีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของลำดับนิวคลีโอไทด์เป็น 79, 78 และ 73 เมื่อเปรียบเทียบกับ PCS1 cDNA ของ Typha latifolia, Lotus japonicas และ Arabidopsis thaliana ตามลำดับ จากลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน PCS1 บางส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของซีดีเอ็นเอที่สมบูรณ์ของ PCS1 ต่อไป Abstract:Partial cDNA of Phytochelatin synthase (PCS1) gene playing an important role in cadmium tolerance and accumulation was isolated from water hyacinth,Eichhornia crassipes.Total RNA was extracted from root of water hyacinth treated with cadmium and subjected to the production of first stranded cDNA by reverse transcription. The single PCR product of 349 bps was obtained by polymerase chain reaction (PCR) using degenerate primers designed based on the conserved DNA sequence of PCS1. After cloning into pGEM T® Easy Vector, subjected to sequence analysis, and applied to BLAST for gene comparison, the result indicated the cDNA sequence of PCS1 was homologous to other PCS1 gene with high percentage of 79, 78 and 73 with PCS1 cDNA Typha latifolia, Lotus japonicas and Arabidopsis thaliana,respectively. The cDNA sequence of this partially cloned could be useful for further study of full length cDNA sequence of PCS1