หุ่นยนต์ตรวจสอบโลหะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ธร หนูฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำโครงงานเรื่องหุ่นยนต์ตรวจสอบโลหะครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของมนุษย์สำหรับการแยกโลหะ เนื่องจากขีดความสามารถของมนุษย์ที่ยังไม่สามารถแยกดลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่มนุษย์จะใช้ประสาทสัมผัส และความรู้สึกในการแยก แต่ถ้าใช้หุ่นยนต์ ซึ่งมีอุปกรณ์ และการตัดสินใจของโปรแกรมที่แน่นอน ซึ่งจะสามารถทำให้การแยกโลหะมีประสิทธิภาพสูง สำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ มีขีดความสามารถและกลไกในการแยกโลหะ อยู่ที่สามารถแยกโลหะสีต่าง ๆ ที่ตั้งไว้แบบ Random ไปไว้ในที่ที่ต้องการ และถ้าหากหุ่นยนต์ตรวจสอบโลหะตัวนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 % ก็จะสามารถนำหลักการที่ใช้ในครั้งนี้ ไปพัฒนาประยุกต์ให้กับหุ่นยนต์กู้ระเบิดและหุ่นยนต์แยกขยะรีไซเคิลได้ในอนาคต