เครื่องกรีดยางพารา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัชญกร เฉลิมพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรินทร์ กิตติธรกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากข้าพเจ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ประชากรส่วนมากจะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมและอาชีพที่คนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบอาชีพกันมากและทำเป็นอาชีพอันยาวนาน จนเป็นสินค้าออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นรายได้ที่สำคัญของประชากรก็คือ การทำสวนยางพารา เพราะยางพาราเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี ในสภาพที่มีอากาศร้อนชื้น มีฝนตกสม่ำเสมอ ปริมาณน้ำฝนต่อปี ประมาณ 2000 2500 มิลลิเมตรด้วยเหตุนี้ สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงทำให้ปลูกยางพารามีการเจริญเติบโตและสามาถผลิตน้ำยางได้มากแต่กรรมวิธีในการกรีดยางพารา เพื่อเอาน้ำยางจะมีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร ซึ่งถ้าไม่มีความรู้ และความชำนาญมากพอในการกรีดยางพาราก็จะทำให้เสียเวลา และได้น้ำยางน้อย นอกจาก นั้นยังจะทำให้ต้นยางพารา มีอายุในกสนใช้งานสั้นอีกด้วย