หุ่นยนต์ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์เทพ หนูฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นมากในปัจจุบัน วิ่งจะเห็นได้จากการนำมาประยุกต์ใช้ ในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเห็นได้จากการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เช่น หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูแลต้นไม้ ฯลฯ หุ่นยนต์เหล่านี้แม้จะสามารถอำนวยความสะดวก รวมไปถึงตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ตามประเภทของงานที่มันรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องมีข้อจำกัดในเรื่องของแบตเตอรี่ และนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ่นยนต์ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ได้อย่างเต็มที่ แถมยังเป็นการเพิ่มภาระการดูแลให้กับมนุษย์มากขึ้นอีก เพราะต้องคอยนำหุ่นยนต์ไปชาร์จไฟตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ใช้งานได้ต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะทำให้หุ่นยนต์ชาร์จไฟเองได้ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด โดยทำการเขียนโปรแกรม และทดลองใช้ กับหุ่นยนต์ ET ROBOT RD2 เพื่อให้ความเป็นไปได้และความสารถในการตอบสนองต่อโปรแกรมที่ป้อนเข้าไป โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะมีประโยชน์อย่างมาก ต่อบริษัทและผู้ผลิตหุ่นยนต์ วิ่งจะเป็นแนวทางและข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาหรือการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมรมต่อไป