การพัฒนาระบบการนำส่งยีนโดยใช้ Agrobacterium tumefaciens สู่ ใบยาสูบ (Nicotiana tobaccum) และผำน้ำ (Wolffia globosa)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เฉลิมชัย อาจประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญจภัทร โสจิกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธีการที่ใช้สำหรับนำส่งยีนสู่พืช โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens ในการช่วยถ่ายยีน ซึ่งในการใช้ agrobacterium ก็มีข้อจำกัดคือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนพืชเจ้าบ้านจะต้องทำการทดสอบหาระบบที่เหมาะสมในการนำส่งยีน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการนำส่งยีนเพื่อเป็นระบบมาตรฐานในการนำส่งยีนเข้าสู่พืชเจ้าบ้านต้นแบบคือ ผำน้ำ (Wolffia globosa) และ ยาสูบ (Nicotiana tobaccum) โดยขั้นต้นทำการหาความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะเพื่อเป็น Selectable marker โดยพบว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ Kanamycin ที่ 40 mg/l และ 10 mg/l hygromycin ที่40 mg/l และ 7.5 mg/l สำหรับ tobacco และผำตามลำดับ และความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ Cefataxime ที่ใช้ในการทำลาย คือ 300 และ 250 mg/l สำหรับ tobacco และผำตามลำดับ จากนั้นผู้วิจัยได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายพันธุ์ของ agrobacterium คือ LBA4404, EHA105, C58PMP90, และ GV2260 โดยผลการทดลองจะทำการอภิปรายภายหลัง