การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธี Thermal chemical vapor deposition

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กวิตา บำรุงรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพปฎล สุทธิศิริ

  • สุรศักดิ์ เชียงกา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน (CNTs) โดยวิธี thermal chemical vapor deposition ในการทดลองนี้ทำได้โดย ให้ความร้อนแก่ก๊าซอะเซทิลีนจนกระทั่งแตกตัวที่อุณหภูมิประมาณ 950°C และเกิดการสะสมของธาตุคาร์บอนบนแผ่นแก้วสไลด์ที่มีฟิล์มนิกเกิลเคลือบอยู่ ซึ่งวางไว้ในเตาที่ตำแหน่งอุณหภูมิ 850°Cเมื่อนำแผ่นแก้วที่มีฟิล์มของคาร์บอนติดอยู่ไปทำการศึกษาสัณฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และกล้องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จะพบว่ามีท่อนาโนคาร์บอนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ในช่วง 230 – 270 nm มีความยาวในช่วง 4000 – 12000 nm ความหนาชั้นผนัง 35 nm และยังพบท่อ นาโนคาร์บอนที่มีลักษณะคดงอ ซึ่งสาเหตุที่ท่อนาโนคาร์บอนขดงอเนื่องจากมี Catalytic particle จำพวกอนุภาคของนิกเกิลสอดเข้าไปอยู่ระหว่างกลางภายในท่อ ทำให้ท่อนาโนคาร์บอนมีลักษณะคดงอไม่เป็นเส้นตรง

A growth of carbon nanotubes (CNTs) on a Ni glass substrate at 850°C was achieved by a thermal chemical vapor deposition (CVD) of acetylene gas. Acetylene gas was heated in the first zone of the reactor at 950°C and then brought into the second zone maintained at 850°C for the nanotubes growth on the glass substrate. Scanning electron microscope and transmission electron microscope show that the bambooshaped CNTs and the curled CNTs are grown at 850°C with a diameter in range of 230 270 nm, and the length of about 4000 – 12000 nm.