การเจริญเติบโตของบัวหลวงในแหล่งน้ำเสีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุธี จรรยาสุทธิวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์

  • นิรันดร์ จันทวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บัวหลวงพืชน้ำที่มีการใช้ประโยชน์มากมายในประเทศไทย โดยธรรมชาติแล้วจะขึ้นอยู่ตาม แหล่งน้ำนิ่งที่มีการถ่ายเทได้ดี แต่ก็พบอยู่บ่อยครั้งที่บัวหลวงในแหล่งน้ำเสียจะมีการเจริญเติบโตได้ดี จากการทดลองปลูกบัวหลวง 3 สายพันธุ์ คือ สัตตบงกช สัตตบุษย์ และปทุมในน้ำเสีย ปรากฏว่า บัวแหลมแดงมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าบัวชนิดอื่นๆ โดยมีจำนวนใบ และพื้นที่ใบเฉลี่ยสูงสุด Abstract: Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) is the useful aquatic plant in Thailand. Naturally found in ponds which water well flown as well as in wastewater. The growth of 3 types of Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) namely Sattaboungkuat, Sattabuth and Pathum were planted in wastewater. The result shows that Pathum has the greatest growth with highest number of leaf and leaf area.