การสกัด และวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันไม้กฤษณา (Aquilaria crassna)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฎฐา อิงคะวัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • งามผ่อง คงคาทิพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสกัด และแยกน้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณา (Aquilaria crassna) โดยนำส่วนของไม้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดสารหอมมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ และได้สกัดโดยใช้วิธี Water Steam Distillation ได้น้ำมันหอมระเหยปริมาณ 0.11% ของน้ำหนักพืชแห้ง หลังจากนั้นนำกากมาสกัดต่อด้วยตัวทำละลายเฮกเซน ได้สารสกัดด้วยเฮกเซนปริมาณ 0.15% ของน้ำหนักพืชแห้ง จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งสองส่วนที่ได้โดยใช้ Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC MS) พบว่าน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการทำ Water Steam Distillation ประกอบด้วย 1,5 diphenyl 3 pentanone(14.19%), 1,5 diphenyl 1 pentene 3 one(6.60%) และ2,6 di tert butyl 4 methylphenol(3.22%) ส่วนสารสกัดด้วยเฮกเซนประกอบด้วย 8 naphthol,1 (benzyloxy)(27.61%), 6,8 dihydroxy 2 (2 phynylethyl)chromone(19.06%) และ4 phenylbutan 2 one(8.26%) This research aims to extract and isolate essential oil from agarwood (Aquilaria crassna). Dried, induced stems of agarwood were finely sliced and extracted by Water Steam Distillation to give essential oil in 0.11% dry weight. Then the residues were extracted by hexane to obtain the hexane extract in 0.15% dry weight. These were further analyzed by Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC MS) and found that the essential oil consisted of 1,5 diphenyl 3 pentanone(14.19%), 1,5 diphenyl 1 pentene 3 one(6.60%) and 2,6 di tert butyl 4 methylphenol(3.22%); the hexane extract contained 8 naphthol,1 (benzyloxy) (27.61%), 6,8 dihydroxy 2 (2 phynylethyl)chromone(19.06%) and 4 phenylbutan 2 one(8.26%).