การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่อง สารชีวโมเลกุล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุศรินทร์ ก้อนนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิมล กิตติรักษ์ปัญญา

  • ยุพิน พวกยะ

  • วิมลพรรณ รุ่งพรหม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

E Learning ถือเป็นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อให้ระบบการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง สารชีวโมเลกุล พัฒนาโดยการศึกษาถึงปัญหาด้านการเรียนการสอนของทั้งผู้สอนและผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนในห้องเรียน เพื่อนำไปใช้ ประกอบการเรียนและทบทวนนอกเวลาเรียน ทั้งในส่วนของผู้เรียนซึ่งประกอบไปด้วย เนื้อหา บทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบประเมินผล และในส่วนของผู้สอนซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของการเพิ่ม ลบและแก้ไขบทเรียนและแบบทดสอบ สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ และแสดงผลข้อมูลได้ถูกต้อง สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้งานทั้งหมดของระบบเป็นการทำงานผ่านระบบเครือข่าย พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านฐานข้อมูลด้วย MySQL บนระบบปฏิบัติการ Window XP พัฒนาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP

E learning is a interesting computer technology to take applied in education system for education to be more quality and effective. E learning of Biomolecules has been developed on the basis of researching into learning problems of both teachers and students alike and another people who interesting to learn but can not to learn in normal classroom settings. For developing education system to be more effective learning. In the terms of student process include of contents, pre tests, post tests and particular tests for particular courses have been successfully improved. And the term of teacher process is adding, delectating and editing of content, pre tests, post tests and particular tests. A new e learning system is especially designed to correcting, adding and searching data through what is called “network”. E learning system process called MySQL database operated on Windows XP has also been developed, and PHP language has been provided.