ปัจจัยทางด้านนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดสกุล Phelinus spp. กรณีศึกษา บริเวณสวนป่า กระถินณรงค์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญใจ ชูสุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุษา กลิ่นหอม

  • ภูวดล โกมณเฑียร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปัจจัยด้านนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญของเห็ดสกุล Phellinus spp. บริเวณสวนป่า กระถินณรงค์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทำการเก็บข้อมูลด้วยปัจจัยทางนิเวศวิทยาทั้งนิเวศวิทยาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่คาดว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด เป็นเวลา 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เดือนเมษายน 2550 ช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม 2550 ผลการศึกษาพบเห็ดทั้งหมด 83 ดอก เห็ดมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (16.62 ±28.77 ตารางเซนติเมตร) ทั้งนี้พบว่าปัจจัยทางนิเวศวิทยาเชิงปริมาณที่มีผลมากที่สุด (R2 =0.167,Pแหล่งน้ำ