ผลของผงหนอนไหมต่อค่าทางโลหิตวิทยาและการทำงานของไตในหนูเบาหวาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดารัตน์ โต้ชาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูศรี ตลับมุข

  • สนอง จอมเกาะ

  • ธีระพร กทิศาสตร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของผงหนอนไหม (Bombyx mori Linn.) ที่มีต่อระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด น้ำหนักตัว และการทำงานของไตในหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยเสตร็บโตโซโตซิน ทำการทดลองโดยป้อนผงหนอนไหมในขนาด 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวแก่หนูทดลองทุกวันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลทุก ๆ สัปดาห์พบว่าผงหนอนไหมในทุกขนาดที่ใช้ไม่สามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด และเพิ่มน้ำหนักตัวของหนูเบาหวานได้ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของไต แม้ว่าผงหนอนไหมไม่สามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูเบาหวานได้ แต่ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์และการวิจัยครั้งต่อไปได้