การใช้ Trichoderma spp. และ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรค แอนแทรคโนสของพริก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิโรจน์ สิมพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิเดช แสงดี

  • รุ่งฤดี ทิวทอง

  • อุดมลักษณ์ มณีโชติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเชื้อ Trichoderma spp. และ Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก โดยเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกพืชตระกูลพริกในเขตจังหวัดมหาสารคามจำนวน 10 ตัวอย่าง มาแยกเชื้อโดยวิธี Soil Dilution Plate พบว่าสามารถแยกเชื้อ Trichoderma spp. ได้ 3 ไอโซเลตและ Bacillus spp. จำนวน 40 ไอโซเลต จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. casici จำนวน 10 ไอโซเลต ในสภาพห้องปฏิบัติการ ด้วยชีววิธี (bioassay) พบว่า เชื้อ Trichoderma spp. ทั้ง 3 ไอโซเลต คือ TR2 และTR5 มีการเจริญของเส้นใยเข้าปกคลุมเชื้อก่อโรคในลักษณะของการแก่งแย่งพื้นที่การเจริญ ส่วนไอโซเลต TR3 มีการยับยั้งเชื้อทั้ง 10 ไอโซเลต โดยทำให้เกิด inhibition zone ก่อนที่เจริญปกคลุมเชื้อ C. capsici ส่วน Bacillus spp. พบว่ามีเพียง 4 ไอโซเลต ที่มีผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อราทั้ง 10 ไอโซเลตและทำให้เกิดบริเวณใส (clear zone) ได้แก่ ไอโซเลต BSR1 1 BSR5 5 BSR3 6 และ BSR4 6 ตามลำดับ