การศึกษาความรู้พื้นฐานของคีมจับเชิงแสงและการประยุกต์ใช้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยศวรรณ นวลละออ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพร ฉัตรแถม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความรู้พื้นฐานของคีมจับเชิงแสง (optical tweezer) สามารถแบ่งหลักการทำงานของคีมจับเชิงแสงได้เป็น 2 ลักษณะ โดยพิจารณาจากขนาดอนุภาคที่จะจับ ( ) และความยาวคลื่นแสงที่จะใช้จับอนุภาคนั้น ( ) ในกรณีที่ความยาวคลื่นแสงมีค่าน้อยกว่าขนาดอนุภาค ( ) จะใช้ทฤษฎีทางแสงและการประพฤติตัวเป็นอนุภาคของแสงมาอธิบาย ส่วนในกรณีที่อนุภาคมีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นแสงนั้น ( ) จะพิจารณาอนุภาคเป็นไดโพลไฟฟ้าเล็กๆในสนามไฟฟ้า ผู้วิจัยทำการศึกษาผลงานของ Peter J. Pauzauskie และคณะ ในการนำคีมจับเชิงแสงไปประยุกต์ใช้ในการทำให้เกิดการรวมกันของลวดนาโนในน้ำ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature materials กุมภาพันธ์ ปี 2006