การวิเคราะห์เชิงฟูเรียร์สำหรับการส่งข้อมูลผ่านการ์ดเสียง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรารักษ์ ดาราน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพฤทธิ์ จินันทุยา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในรายงานนี้ได้วิเคราะห์การลดทอนสัญญาณของการ์ดเสียง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ทดแทนการ์ดรับข้อมูลราคาแพง ที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่เนื่องจาก sound card มีสมบัติเป็น ตัวกรองแบบแถบ ทำให้สัญญาณที่ส่งผ่านเกิดการผิดเพี้ยน จึงจำเป็นต้องมีการชดเชยสัญญาณ ในที่นี้ได้เลือกวิเคราะห์การลดทอนของสัญญาณรูปสี่เหลี่ยม จากการวิเคราะห์เชิงฟูริเยร์พบว่า มีความผิดเพี้ยนทั้งขนาดและความถี่ ข้อมูลการลดทอนนี้ ทำให้สามารถชดเชยสัญญาณให้ถูกต้องได้