การศึกษาปรากฏการณ์เลนส์โน้มถ่วง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิรประภา สรรพอาษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณีเนตร เวชกามา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์เลนส์โน้มถ่วง (Gravitational Lensing) เกิดขึ้นเมื่อแสงที่เดินทางมาจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งมีความสว่างสูง เช่น ควอซาร์ (Quasar) ที่ระยะทางไกลมากๆถูกเบี่ยงเบนโดยปริภูมิ (space) ที่โค้งงอรอบวัตถุที่มีมวลมากซึ่งอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดและผู้สังเกต ทำให้ภาพที่ได้จากการสังเกตมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือภาพอาจมีลักษณะเป็นวงแหวนแบบไอน์สไตน์ (Einstein rings) หรือเกิดเป็นภาพหลายภาพ ขึ้นอยู่กับชนิดของปรากฏการณ์เลนส์โน้มถ่วง ซึ่งมุมที่แสงเบี่ยงเบนไปนี้สามารถคำนวณได้จากทั้งทฤษฎีความโน้มถ่วงแบบนิวตัน และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปโดยไอน์สไตน์ โดยการศึกษานี้จะแสดงการคำนวณหารัศมีเชิงมุมของวงแหวนแบบไอน์สไตน์ คำนวณหาตำแหน่งการเกิดภาพที่เบี่ยงเบนไปจากตำแหน่งเดิมของวัตถุ และกำลังการขยายภาพของเลนส์โน้มถ่วงโดยการใช้วิธีทางเรขาคณิต