การพัฒนาระบบการวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อาณัติ สิทธิการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุพิน พวกยะ

  • จำลอง ศรีสง่า

  • พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการทดสอบการวัดการใช้พลังงานจากมิเตอร์ไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยใช้เซ็นเซอร์นำไปติดที่จานมิเตอร์เพื่อวัดรอบการทำงานของมิเตอร์ จากนั้นนำมาเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบของการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีการใช้ โปรแกรมภาษาต่างๆ ในการทำโครงงานนี้ ใช้โปรแกรมภาษา C ในการเขียนคำสั่งควบคุมฮาร์ดแวร์ ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic6 ในการทำฐานข้อมูล โปรแกรม FreeBSD IIS Apache MySQL เป็นระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ และใช้ภาษา PHP ในการทำเว็บไซต์ โดยโครงงานนี้สามารถลดบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลและยังสามารถเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานในแต่ละเดือนได้อีกด้วย ซึ่งโครงงานนี้ได้จัดทำเป็นโมเดลจำลอง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงต่อไป Abstract: This project is measurement using energy test from electricity meter within zero language building and the computer. By use sign stagger induce stick at meter dish for a temple round the work of the meter. From that time bring pick on a computer staggers a litter already bring show in the format of using energy in all format. By have using language all program in doing this project use language program C in order writing controls the hardware use language program Visual Basic6 in doing database program FreeBSD IIS Apache MySQL in using operating system staggers a litter And use the language PHP in doing website. By this project can decrease the personnel in the arrangement collects data and still can compare with using energy rate have in each month as well Which this project has made to is the watermelon abundantly models Which can apply the work next effectively.