การศึกษาเปรียบเทียบสังคมสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณลำธารพื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภักศร วาหะรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศันสรียา วังกุลางกูร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสังคมสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในบริเวณลำธารพื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขา คอหงส์ พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์รวม 13 ชนิด ใน 2 อันดับ 6 วงศ์ และเมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ในพื้นที่ 2 บริเวณ ซึ่งบริเวณศึกษาที่ 2 สูงกว่าบริเวณศึกษาที่ 1 15 เมตร พบว่า บริเวณศึกษาที่ 1มีค่าความมากชนิดเท่ากับ 12 มากกว่าบริเวณศึกษาที่ 2 ที่มีค่าเท่ากับ 11 ส่วนค่าดัชนีความเท่าเทียมและดัชนี ความหลากหลายSimpson นั้นบริเวณศึกษาที่ 2 มีค่ามากกว่าบริเวณศึกษาที่ 1 โดยบริเวณศึกษาที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.19 และ 2.33 ส่วนบริเวณศึกษาที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.45 และ 4.90 ตามลำดับ จากผลการศึกษา พบว่า บริเวณศึกษาที่ 2 มีความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมากกว่าบริเวณศึกษาที่ 1