การเก็บรักษากล้วยไม้เอื้องสายสามสีโดยการชักนำให้เกิดการพักตัวของโพรโทคอร์มและการทำเมล็ดเทียม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิจิตรา พลวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คำนูณ กาญจนภูมิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการชักนำให้เกิดการพักตัวของโพรโทคอร์มกล้วยไม้เอื้องสายสามสี โดยใช้น้ำตาลซูโครสความเข้มข้นสูง ก่อนที่จะเคลือบเป็นแคปซูล ซึ่งใช้โซเดียมอัลจิเนต 3% และแคลเซียมคลอไรด์ 100 มิลลิโม ลาร์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดเทียม ผลการทดลองพบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงโพรโทคอร์มในอาหารเหลวสูตร VW (Vacin and Went, 1949) ที่มีน้ำตาลซูโครสความเข้มข้น 9% เป็นเวลา 1 เดือน จะไม่มีการยืดยาวของโพรโทคอร์ม เมล็ดเทียมที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานถึง 2 เดือน โดยไม่มีการงอก การใช้โพรโทคอร์มในระยะ Growth Index (GI) 5 และ 6 ในการทำเมล็ดเทียม มีอัตราการรอดชีวิต 50 และ 70 % ตามลำดับ ซึ่งเมล็ดเทียมดังกล่าวสามารถงอกเป็นต้นที่สมบูรณ์บนอาหารแข็งสูตร Modified VW ที่มีไคโตซาน (chitosan) 15 มิลลิลิตรต่อลิตร ได้ดีกว่าการปลูกบนเวอร์มิคูไลต์ (vermiculite)