การศึกษาระยะเวลาการเจริญเติบโตและตารางชีวิตของด้วง Dermestes maculatus De Geer (Coleoptera: Demestidae )

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวตี มัจฉา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพา ศิลาวัชนาไนย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วง Dermestes maculatus เป็นด้วงกินเนื้อสัตว์ที่นิยมใช้ทำความสะอาดโครงกระดูกสัตว์ที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ ได้ทำการศึกษาเวลาในการเจริญเติบโตในแต่ละระยะของด้วงชนิดนี้ภายในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 27.6±0.8 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 79±4 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงโดยใช้เนื้อไก่ทอดเป็นอาหาร เวลาในการเจริญเติบโตของด้วง D. maculatus ในระยะไข่, ตัวอ่อนและดักแด้เท่ากับ 2.6±0.05, 38±0.46 และ 6.4±0.06 วัน ตามลำดับ เวลาในการเจริญเติบโตจากระยะไข่ถึงระยะตัวเต็มวัยประมาณ 46.9±0.44 วัน และได้ทำการศึกษาตารางชีวิตของด้วง D. maculates พบว่าค่าอัตราการขยายพันธุ์สุทธิ (Ro) เท่ากับ 161.5, ค่าชั่วอายุขัยของกลุ่ม (T) เท่ากับ 62.3 วัน และค่าศักยภาพในการเพิ่มจำนวนประชากร (r) เท่ากับ 0.082