การศึกษาสมบัติเชิงกลของยางพาราที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวเรศ อินทนา

  • กันยาณี บุญเหลื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสริฐ เขียนนอก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพเถ้าแกลบที่เผ้าด้วยอุณหภูมิ 800 ๐c ผลการวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง XRF. องค์ประกอบของเถ้าแกลบที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก เถ้าแกลบที่ทำปฏิกริยากับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.4 โมลา มี SiO2 เป็นองค์ประกอบอยู่ 92.880, 98.070 เปอร์เซ็น ตามลำดับ จากการศึกษาสมบัติเชิงกล พบว่า แรงดึงสูงสุดของยางพาราแผ่นที่ชาวบ้านทำ ยางพาราแผ่นที่ผสมเถ้าแกลบที่ไม่ได้ทำปฏิกริยากับกรดไฮโดรคลอริก ยางพาราแผ่นที่ผสมเถ้าแกลบที่ทำปฏิกริยากับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.4 โมลาร์ มีค่าแรงดึงสูงสุดเป็น 25.582, 28.886 และ 35.040 นิวตัน ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดแรงดึงสูงสุดมีค่า 67.175, 67.954 และ 74.002 ตามลำดับ