การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นใยจากต้นกก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญญา สัมพะวงศ์

  • ปิยะนันท์ สมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชาติ ท่าโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาและเปรียบเทียบค่าความชื้น ค่ามอดูลัสของแรงดึงสูงสุดและอนุกรมวิธานของต้นกกที่มีอายุของเหง้า เดือนและ ปี ผลการวิจัยพบว่าค่าความชื้นเฉลี่ยของเส้นใยจากต้นกกที่มีอายุของเหง้า เดือนและ ปี เป็นร้อยละ และ ตามลำดับ ค่ามอดูลัสของแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยของเส้นกกไม่ย้อมสีและย้อมสีของกกที่มีอายุของเหง้า เดือนและ ปี เป็น , และ ตามลำดับ และอนุกรมวิธานของต้นกกคือ ต้นกกตะกรับ จัดอยู่ในวงศ์ Cyperaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Cyperus procerus Rottb.