สมบัติทางกายภาพและปริมาณธาตุของทรายแม่น้ำโขง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาภรณ์ ศรขะทา

  • มลฤดี รัตโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและปริมาณธาตุของทรายแม่น้ำโขง จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญและมุกดาหาร พบว่า จ.อุบลราชธานีและมุกดาหารมีเม็ดทรายขนาด 0.149 mm มากที่สุดคือ 46.79%และ81.34% จ.อำนาจเจริญมีเม็ดทรายขนาด 0.075 mm มากที่สุดคือ 58.74% ค่าความชื้นทราย จ.อำนาจเจริญมีค่ามากที่สุดคือ 1.18% อุบลราชธานีและมุกดาหารมีค่า 0.91% และ 0.82% ความถ่วงจำเพาะทราย จ.อุบลราชธานีมีค่ามากที่สุดคือ 2.52 มุกดาหารและอำนาจเจริญมีค่า 2.47 และ 2.43 เม็ดทรายทั้ง3 แหล่งมีลักษณะเป็นเม็ดและมีหลายเหลี่ยม ธาตุที่พบมากคือ Oxygen รองลงมาคือ Si, Fe, Al, Ca, Ti, Zr, Mn, Sr และRb