การศึกษาและปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตามรังสีดวงอาทิตย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เจษฎา ประทุมสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พูลศักดิ์ อินทวี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปจะใช้แผ่นโลหะสีดำเป็นตัวรับแสงและถ่ายเทความร้อนให้กับท่อทองแดง ในการศึกษานี้ได้ทำการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงทรงพาราโบลาเป็นตัวรับแสงอาทิตย์และเกิดการสะท้อนไปรวมกันที่โฟกัสเพื่อให้ความร้อนกับท่อทองแดงโดยตรง และใช้โปรแกรมควมคุมให้แผงรับแสงหมุนตามดวงอาทิตย์เพื่อให้รังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากกับแผงรับแสงตลอดเวลา ทำให้รับแสงอาทิตย์ได้พลังงานสูงสุด พบว่าทำให้ได้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

Solar water heater usually use black plate to admit light and transfer heat to copper tube. Astudy improve performance of of solar water heater by using parabola reflective plate to admit light and reflect light for concentrate at focus to give heat to copper tube and use program control light admitting board rotate around solar and normal incident on board all the time, and then solar water heater more energy and efficiency.